Fremtidens religionslærer i Folkeskolen?

Omkring optakten til konferencen i november 2007 blev undervisningsminister Bertel Haarder informeret herom i et brev dateret 1.10.07 ud fra de på det tidspunkt tilgængelige oplysninger om konferencens indhold og baggrund. Blandt andet blev det påvist for ministeren, hvordan konferencen (på trods af dens program og præsentation) tydeligvis udsprang fra Vækstcenteret på initiativ af Jes Bertelsen, sådan som det fremgår af denne hjemmeside. De anvendte teknikkers religiøse og esoteriske oprindelse blev også forklaret, idet deres pseudovidenskabelighed og uigennemsigtighed for brugerne blev kritiseret, ligesom projektets værdi- og menneskesyn blev karakteriseret. Endelig blev Jes Bertelsens videre ideologiske og kulturpolitiske hensigter med projektet beskrevet ud fra hans egne udtalelser og sat i forhold til Vækstcenterets øvrige organisation og erhvervsvirksomhed.

 

Bertel Haarder svarede AL i et brev dateret 22.10.07:

 

Kære Annette Leleur

Tak for dit brev af den 1. oktober 2007 om en nyreligiøs bevægelses planer om at introducere et undervisningstilbud i folkeskolen.

Indholdet af undervisningen i de enkelte fag i folkeskolen er beskrevet i Fælles Mål for fagene, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Jeg har tillid til, at lærerne i den danske folkeskole er bevidste om den ansvarsfulde opgave, de forvalter, og kan holde fast i indholdet og formålet med undervisningen i folkeskolen.

Jeg er derfor ikke så bekymret på folkeskolens vegne, men jeg vil gerne give tilsagn om, at jeg vil have din henvendelse i erindring, hvis vi bliver mødt med forslag om ændring af indholdet af undervisningen i den retning, du beskriver.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder

 

Dette svar indgik i og blev citeret offentligt i den debat, der fulgte på konferencen, idet fortalerne for FBEI’s pædagogiske program i høj grad tog det til indtægt for deres holdninger og synspunkter. ”Herregud, Bertel Haarder kan jo heller ikke se noget problem i det her!” – var devisen. Efter Infogruppens mening er det en ret overfladisk tolkning af undervisningministerens svar. For det første må man tage i betragtning, at han på det tidspunkt ikke kunne være detaljeret orienteret om projektets indhold, eftersom konferencen endnu ikke var afholdt. For det andet rummer svaret to væsentlige elementer: 1. en henvisning til lovens rammer, og 2. en positiv opfordring til lærerne om at fastholde undervisningen indenfor disse rammer. Der er altså ikke tale om nogen blåstempling eller lovgivningsmæssig prøvelse af projektets indhold. Bertel Haarder runder sit svar af med et tilsagn om at være opmærksom på den rejste problemstilling. Alt i alt ser vi snarere i Bertel Haaders svar en svagt løftet pegefinger til lærerne om at forholde sig kritisk, ansvarligt og årvågent til udviklingen.   

I folkeskolelovens § 1 fremgår det om folkeskolens formål:

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

I undervisningsministeriets inspirationshæfte, Undervisning i demokrati, hedder det: Eleverne skal kende faresignalerne, hvis der rokkes ved demokratiske grundregler som ytringsfrihed, religionsfrihed osv.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite