Neuroscience siger, at Deres klagende hjernetilstand skal flatlines

Vores simple, jordnære teknikker tager hånd om børns overinformation og skaber ro i klassen.

Man skal jo ikke tænke over teknikker, der er beregnet på at fremkalde tanketomhed, vel!


Klagevejledning:

Denne klagevejledning sammenfatter i punkter den kritik, der er uddybet på hjemmesiden, idet den henholder sig til notatet fra undervisningministeriet og Bertel Haarder. Forældre eller andre berørte parter, der vil gøre indsigelse mod indføringen af FBEI’s koncept i den pædagogiske praksis på deres børns folkeskole, skal først rette klagen til den ansvarlige skoleleder og derpå til det relevante kommunaludvalg. Afhængig af den lokale situation omkring indføringen af konceptet, kan man frit bruge og tillpasse nedenstående kritikpunkter i sin klage:

1. FBEI’s pædagogiske koncept (Pentagrammet) er en direkte tillempning af den New Age-inspirerede bevidsthedsteknologi og religiøsitet (Vækstcenterpædagogikken), der praktiseres på Vækstcenteret, som er en nyreligiøs sektdannelse og kursusvirksomhed under ledelse af forfatteren og idehistorikeren Jes Bertelsen, hvis væsentligste inspirationskilde er teosofien og den tibetanske tantriske buddhisme. Initiativet til FBEI er udgået fra Jes Bertelsen og Vækstcenteret, og der er et betydeligt overlap af personer og ideer mellem de to grupperinger, selv om dette er forsøgt tilsløret i offentligheden. Således er det fastboende på Vækstcenteret, der blandt andet står for undervisningen i FBEI’s koncept.

 

2. Konceptets teknikker indbefatter øvelser i chakrabaseret kanalisering, vejrtrækningsregulering og fortræning til meditation (for eksempel ved at fokusere på mellemrummet mellem tankerne og ind- og udånding). Der er således ikke tale om almindelige, neutrale afslapningsteknikker, men om energibaserede teknikker fra esoteriske religiøse traditioner som for eksempel kundaliniyoga og dzogchen-meditation, der bygger på og rummer en kompliceret menneskeforståelse og metafysik. Det er teknikker, der er dybt indgribende i personligheden og i det psyko-somatiske system, og som også indebærer åndelige fra- og tilvalg.

 

3. Denne type teknikker kan være farlige, idet de i værste fald kan fremkalde meditations-induceret psykose og hypersensitivering, sådan som det er beskrevet i medierne i forbindelse med kurser hos Jes Bertelsen på Vækstcenteret. Andre symptomer kan være dårlig søvn, mareridt, fobiske reaktioner, angst, varme eller kolde strømninger op ad ryggraden, ”luftbobler” i eller omkring kroppen, elektriske sansninger i centralnervesystemet, nakkestivhed og –spændinger, ”overtryk” i hovedet, sitren eller krampe i muskler, øget blodtryk, puls og stofskifte, ændringer i åndedræts- og hjerterytme, overfølsomhed for forskellige sanseindtryk og en lang række andre uforklarlige og ofte skræmmende oplevelser. I denne forbindelse er det vigtigt at forstå, at ingen kan ”reparere” eller ”kontrollere” en sådan ”afsporet” praksis. Jes Bertelsen ønsker tydeligvis heller ikke at tage ansvar for de mennesker, som hans kursusvirksomhed har invalideret i en sådan henseende. 

 

4. FBEI, Vækstcenterets konsulenter og fortalerne blandt folkeskolelærere hævder, at konceptets teknikker er areligiøse og ideologisk neutrale. Rent bortset fra, at påstanden i forhold til almindelig sund fornuft og religionsvidenskabelig ekspertise er nonsens, underkendes den formelt og legalt i notatet fra Bertel Haarder og undervisningsministeriet, der sidestiller konceptet med alle andre religiøse undervisningselementer. Hverken lærere eller skoleledere har altså lovgrundlag for at indføre disse teknikker i den pædagogiske praksis, som om de var areligiøse.

 

5. Jes Bertelsen har i præsentationen af FBEI’s koncept gjort det klart, at han forstår indføringen af disse teknikker i folkeskolen i sammenhæng med en ”afskaffelse” af alle de traditionelle teistiske trossystemer med deres ”forældede” gudsforestilling, idet han ud fra sin kulturkritik ikke bryder sig om for eksempel kirkedannelser. Konceptet er altså indlejret i en religionsideologisk kampagne, der er fjendtlig overfor mange af de største trossamfund i Danmark, herunder også Folkekirken. På denne baggrund krænker konceptet efter al sandsynlighed en stor majoritet af forældre og elever, og det søges af samme grund introduceret gennem manipulation og undertrykkelse af information og kritik.

 

6. Hvis en præsentation af FBEI’s koncept og teknikker for folkeskoleelever overhovedet er lovlig, kræver den en kritisk og kundskabsbaseret introduktion, der oplyser om den religiøse baggrund og sammenhæng – sådan som det foreksempel sker på denne hjemmeside. Det er overordentlig betænkeligt at anvende konceptet på børn, der ikke er gamle nok til at forstå indholdet, og der skal i alle tilfælde foreligge accept fra fuldt informerede forældre. Ethvert forsøg på at indføre konceptet uden tilstrækkelig kritisk information til alle elever og forældre er en manipulerende indoktrinering, der overtræder den demokratiske grundregel om religionsfrihed i folkeskolen.

 

7. Præsentationen af FBEI’s koncept skal også perspektiveres demokratisk ud fra et alsidigheds- og objektivitetskrav, idet man fra skolens side er forpligtet til at lade andre religiøse eksperter og udbydere af teknikker komme til orde samtidig, som har en forskellig religiøs overbevisning og en kritisk indstilling til FBEI’s koncept. Det kunne for eksempel være en folkekirkepræst. Undervisning med et ensidigt religiøst forkyndende formål eller virkning må nemlig ikke finde sted. Eleverne må ikke påvirkes i retning af bestemte livsanskuelser eller politiske opfattelser – hverken skjult eller åbenlyst. Et brud på dette alsidighedskrav overtræder den demokratiske grundregel om ytrings- og meningsfrihed og er i strid med folkeskolens bærende værdigrundlag, som er demokratiet.

 

8. Under ingen omstændigheder kan man på en skole indbygge FBEI’s pædagogiske koncept som en fast, varig og integreret del af undervisningen spredt over alle fag, da dette må karakteriseres som en ensidig holdningspåvirkning uden overholdelse af alsidighedskravet, idet disse specifikke øvelser begynder at præge eleverne i deres dagligdag og fritidsliv – kort sagt i deres forhold til sig selv og samfundet i bredeste forstand. Konceptet kan kun præsenteres i en demokratisk nuanceret og afsluttet feature-undervisning, hvor eleverne møder forskellige religionsformer og bliver kritisk oplyst om dem, hvilket forudsætter et bestemt modenheds- og kundskabsniveau hos eleverne. Det er derimod ulovligt og uacceptabelt, at lærerne i den almindelige daglige undervisning optræder som New Age instruktører, der indoktrinerer eleverne i deres private religiøse interesser og praksis.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite