Vi har tidligere på denne hjemmeside bragt citater fra en offentlig dagbladskronik af Charlotte Ettrup, der er frit tilgængelig på internettet. Alle henvisninger til denne kronik er nu fjernet fra hjemmesiden efter aftale med Charlotte Ettrup, idet vi ikke længere anser dem for at være retvisende eller relevante for vores kritik af Jes Bertelsens skoleprojekt. Vi har også fundet anledning til at fremsætte følgende dementi:

 

Dementi

Undertegnede har for nylig modtaget en henvendelse fra sangeren og debattøren Charlotte Ettrup, der præsenterede sig som hovedfagskandidat i religionsvidenskab og i færd med et videnskabeligt arbejde, der berører nogle aktuelle indlæg i mystikforskningen omkring Jes Bertelsen og Vækstcenteret. Hun ønskede at interviewe os for at få materiale til sin kritik, da vi har været fastboende på Vækstcenteret i en periode frem til årsskiftet 1991/92.

Vi afslog i første omgang at deltage i Charlotte Ettrups projekt, men hårdt presset af hende gik vi med til at genoverveje det, for til sidst at nå til samme afvisende konklusion - på grund af emnets manglende aktualitet for os, kompleksiteten af de sociale og ideologiske forhold, hun ville have belyst, samt det, vi definerede som ”intuitive, energetiske og karmiske” overvejelser. Charlotte Ettrup garanterede os fra første færd anonymitet og beskyttelse mod ufrivilligt citat, og i løbet af udvekslingen gik vi derfor nærmere ind på vores anskuelser og nuanceringer af, hvorfor vi anså vores medvirken for upassende. Vi står ved vores tidligere kritik af Jes Bertelsens skoleprojekt – en privat kritik, der bygger på eksistentielle og religiøse værdier – men vi vil ikke fremsætte kritik af Jes Bertelsen og Vækstcenteret gennem Charlotte Ettrup eller hendes projekter.

Efter vores afslag reagerede Charlotte Ettrup på en måde, der efter vores mening krænker forskningsetiske principper og må anses for værende i strid med enhver anerkendt religionsvidenskabelig metode, idet hun i stærkt subjektive vendinger angreb vores tænkeevne, livsanskuelse og personlige integritet i forbindelse med begrundelsen for afslaget, hvilket gør det nødvendigt for os at fremsætte følgende forebyggende dementi:

Vi har fra starten nægtet deltagelse i Charlotte Ettrups projekt. Vi har af Charlotte Ettrup fået lovning på og krævet, at vi ikke bliver citeret i nogen sammenhæng fra den private mailudveksling, der opstod som følge af hendes henvendelse, og vi nægter hermed Charlotte Ettrup enhver offentlig og videnskabelig brug af faktuelle oplysninger og kommentarer, vi har givet hende vedrørende Jes Bertelsen og Vækstcenteret i samme anledning, hvor hun over for os har præsenteret sig som en videnskabelig forsker uden efter vores mening at leve op til den rolle og de grænsesætninger, dette kræver, og derefter har nægtet at redegøre for sin forskningsmæssige stilling.

Informationer, der indhentes under falske præmisser som disse, kan og må ikke anvendes i et redeligt videnskabeligt arbejde. Charlotte Ettrup har således ikke tilladelse til at bringe citater eller oplysninger fra os ud til offentligheden, som vi ikke selv har offentliggjort tidligere. Et brud på disse krav er efter vores mening i strid med god forskningsskik og –etik. Vi ønsker på ingen måde at underbygge, legitimere eller støtte Charlotte Ettrups form for videnskabelig forskning.

Underskrevet den 6. oktober 2014,

Annette Leleur, mag. art. i socialantropologi

Frank Robert Pedersen, cand. mag. i religionsvidenskab og filosofi

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite