Forskellige meninger? - åben debat? - Åh nej!

New Age manipulation af folkeskolebørn er ulovlig

 

- kronik i anledning af notat til Martin Henriksen, DF, formand for Folketingets Uddannelsesudvalg (UDU), fra undervisningsminister Bertel Haarder.

 

Baggrunden er en henvendelse fra Dialogcentret og Infogruppen til UDU omkring konferencen i Århus den 16.11.07 vedrørende udviklingen af børns såkaldte ”spirituelle intelligens” – en konference iscenesat af Center for Undervisningsmidler i Århus (JCVU) og Foreningen Børn og Eksistentiel Intelligens (FBEI), men under dække inspireret og organiseret af den nyreligiøse Jes Bertelsen-bevægelse på Vækstcenteret for at kickstarte en pædagogisk udvikling og indføre FBEI’s New Age baserede teknikker og menneskesyn i børne- og undervisningsinstitutioner.

 

Konferencen affødte offentlig debat, da det kom frem, at der 1-1½ år inden var igangsat et pilotprojekt med FBEI’s koncept (kaldet Pentagrammet) blandt elever i Elling Skole omfattende øvelser i chakrabaseret kanalisering, vejrtrækningsteknikker og fortræning til meditation (fokusere på mellemrummet mellem tankerne og ind- og udåndingen).

 

Vi har påvist, at konceptet er en tillempning af Vækstcenterets pædagogik for voksne, der søger personlig udvikling. Den udgør et synkretistisk mix af elementer fra tantrisk buddhisme, kundaliniyoga og teosofi, idet den overordnede bevidsthedsteknologiske og –filosofiske ramme er den tibetanske Nyingmapa-traditions dzogchen-meditation. 

 

Vi har også forklaret, at der ikke er tale om objektive og værdifri mentale/energetiske teknikker, ligesom Vækstcenteret ikke som påstået driver en ”videnskabelig forskning” i ”sindets fysiologi”, der anerkendes af nogen akademisk videnstradition, men at Vækstcenteret ud fra religionsvidenskabelige kriterier fremviser en nyreligiøs sekts karakteristiske sociologiske og ideologiske opbygning.

 

FBEI og Vækstcenteret har forholdt sig tavs til kritikken, selv når den bevægede sig ind på alvorlige etiske og sundhedsrelaterede spørgsmål som Vækstcenterets manglende reparationsevne og afvisning af ansvar i forbindelse med meditativt inducerede psykiske skader hos deltagere i Jes Bertelsens kurser – et niveau af utilregnelighed, der rejser store betænkeligheder omkring indførelsen af beslægtede teknikker blandt elever i folkeskolen.

 

Denne teflonagtige holdning til offentlighed er karakteristisk for Jes Bertelsen-bevægelsen. Man vil formidle sit budskab modsigelsesfrit og undgå kritisk værdidebat, der rokker ved bevægelsens virkelighedsforståelse – endnu et tegn på, at New Age religiøsiteten i bevægelsen implicerer åndelige, værdimæssige og sociale spørgsmål på trods af alle benægtelserne, og at FBEI’s koncept og dets fortalere er (ubevidste) ideologer, der ikke hører hjemme i en åben folkeskole.

 

Bertel Haarder har i et notat til formanden for UDU i anledning af vores henvendelse omkring pilotprojektet på Elling Skole gjort rede for lovgrundlaget, samt det politiske og administrative ansvar i sagen. Vi citerer: ”Efter folkeskolelovens § 1, stk. 3, skal folkeskolen forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Bestemmelsen indebærer, at folkeskolen ikke må søge at påvirke eleverne i retning af bestemte livsanskuelser eller politiske opfattelser. Der må således ikke foregå en ensidig holdningspåvirkning af eleverne. Dette er ikke ensbetydende med, at hvert enkelt arrangement i skolen skal være alsidigt, men kravet vedrører undervisningen (indenfor det enkelte fagområde) som helhed. Et ensidigt arrangement er således acceptabelt, hvor der gives repræsentanter med andre synspunkter lejlighed til at komme til orde. [notatet kan læses i sin helhed på: http://infogruppen.minisite.dk]

 

Ministeren sidestiller dermed FBEI’s koncept med andre ideologiske og religiøse indslag i undervisningen, idet han fejer lærerne på Elling Skoles uoplyste påstand til side om, ”at man ikke bruger disse teknikker i en religiøs sammenhæng, selv om man godt ved, at de er hentet ud af buddhistiske traditioner og udbydes af en nyreligiøs bevægelse”. Aktiviteten og konceptet er underlagt § 1, stk. 3 og ministeren gør gældende som ufravigelige lovkrav at:

 

1. Undervisning med et religiøst forkyndende formål eller virkning må ikke finde sted. Eleverne må ikke påvirkes i retning af bestemte livsanskuelser eller politiske opfattelser – hverken skjult eller åbenlyst.

 

2. Dermed foreligger der et orienterings- og videnskrav! Religiøse undervisningselementer skal gøres gennemsigtige for elever (og forældre). Det er skolens ansvar, at eleverne kritisk forstår og vidensmæssigt kan perspektivere den religiøse karakter af disse undervisningselementer. Man kan frygte, at det ikke har været tilfældet på Elling Skole blandt eleverne i 4. klasse, jævnfør skolelederens og lærernes frie tolkninger af konceptets areligiøse og værdineutrale karakter.

 

3. Der foreligger også et alsidighedskrav! Man må ikke indføre en ensidig pædagogisk praksis eller kun inddrage religiøse undervisningselementer fra én særlig bidragyder/udbyder. Skolen er forpligtet til at sørge for kritisk perspektivering og give andre religiøse repræsentanter med andre synspunkter/ydelser lejlighed til at komme til orde. Heller ikke på dette punkt har skolelederen på Elling Skole sendt lovansvarlige signaler. Det skal i de enkelte fag og for undervisningen som helhed altid være sådan, at den afspejler en alsidig (og kritisk belyst) demokratisk helhed, idet de demokratiske værdier er folkeskolens overordnede værdigrundlag. Demokratisk tradition og opdragelse forudsætter kritisk viden, værdibevidsthed og lige adgang til at komme til orde! 

 

4. Generelt er skolen altså i værdispørgsmål forpligtet på en pluralisme, der bygger på information og kritisk stillingtagen, og som dermed opdrager eleverne til en demokratisk adfærd. Hvad der for store segmenter i den danske befolkning faktisk er værdispørgsmål – for eksempel troen på Gud – kan en skoleleder ikke vilkårligt reducere og tilsidesætte i den pædagogiske praksis ud fra egne ideologisk prægede vurderinger. Skolelederen skal respektere, hvad store befolkningsgrupper opfatter som værdispørgsmål, idet skolens fornemste opgave er at forberede eleverne på samfundsvirkeligheden, og spørgsmålet om buddhistisk meditation og livsanskuelse er uden tvivl omdiskuteret i dagens Danmark.

 

Når FBEI’s koncept ifølge Jes Bertelsens udtalelser på konferencen indgår i et ideologisk program, der skal overflødiggøre de ”umoderne teistiske religioner”, bliver alsidighedskravet absolut tvingende! Det burde få advarselslamperne til at lyse hos en demokratisk og realistisk indstillet skoleleder, for hvad er det egentlig, han er med til at promovere her? Det er totalitær ideologi, utopi og fantasteri af værste skuffe!

 

5. Ovenstående lovkrav og –rammer på området gør det klart, at man på en skole ikke kan indbygge FBEI’s pædagogiske koncept som en fast, varig og integreret del af undervisningen spredt over alle fag, sådan som det sker på Elling Skole, da dette må karakteriseres som en ensidig holdningspåvirkning uden overholdelse af alsidighedskravet, idet disse specifikke øvelser begynder at præge eleverne i deres dagligdag og fritidsliv – kort sagt i deres forhold til sig selv og samfundet i bredeste forstand.

 

Samlet konkluderes, at pilotprojektet på Elling Skole strider mod folkeskoleloven og vil kunne indklages for kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune. Man må derfor kritisere JCVU, der som offentlig institution faciliterer et lovstridigt undervisningsforløb uden at sætte sig ind i det værdipolitiske problem. Forældre og andre berørte parter, der ønsker at friholde skolelever fra denne form for New Age indoktrinering, kan finde de nødvendige oplysninger til sagen, klagevejledning m.m. på hjemmesiden:  http://infogruppen.minisite.dk.

 

Dialogcentret,

generalsekretær Tom Thygesen, cand. theol.

 

Infogruppen,

kontaktperson Annette Leleur, etnograf, mag. art.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite