Lovtolkning - nu også på 9. Intelligensniveau!

Folketingets Uddannelsesudvalg (UDU)

 

 

Infogruppen har i samarbejde med Dialogcentret rettet en henvendelse til Folketingets Uddannelsesudvalg inden for udvalgets generelle sagsområde vedrørende de problematiske aspekter ved implementeringen af FBEI’s pædagogiske program i folkeskolen. Henvendelsen er lagt ind på denne hjemmeside. Den har affødt et notat fra Bertel Haarder på foranledning af udvalgets formand, Martin Henriksen (DF). Også notatet kan læses på hjemmesiden, idet vi har valgt at kommentere det særskilt her:

 

 

Kommentar til Bertel Haarders notat

 

 

Infogruppen lægger vægt på, at det i notatets klarlæggelse af gældende ret og præcedens på området bliver gjort utvetydigt, at FBEI’s omdiskuterede pædagogiske program er sidestillet med andre religiøse eller politiske elementer i undervisningen. Man kan på denne baggrund ikke hævde, at programmet er areligiøst eller ideologisk neutralt, således som skolelederen på Elling Skole, Peter Mygind Petersen har gjort det på linje med Vækstcenterets konsulenter og Jes Bertelsen i deres offentlige udtalelser. Eller – hvis man hævder det, må man hævde det privat. Man må ikke lægge en sådan vurdering til grund for programmets introduktion eller implementering i den pædagogiske praksis, og man kan ikke i kraft af disse løse påstande omgå folkeskolelovens bestemmelser på området!

 

Det vil derfor være i strid med lovgivningen, hvis man introducerer og implementerer dette program i en folkeskole uden at respektere lovgivningens krav, som vi tolker således ud fra Bertel Haarders notat:

 

1. Undervisning med et religiøst forkyndende formål eller en religiøs virkning må ikke finde sted. Eleverne må ikke påvirkes i retning af bestemte livsanskuelser eller politiske opfattelser – hverken skjult eller åbenlyst.

 

2. Dermed foreligger der et orienterings- og videnskrav! Religiøse undervisningselementer skal i enhver henseende gøres gennemsigtige for eleverne og deres forældre. Det er skolens ansvar at tilsikre, at eleverne (og deres forældre) forstår den religiøse karakter af den slags undervisningselementer. Man kan med god grund frygte, at det ikke har været tilfældet på Elling Skole, jævnfør skolelederens frie tolkninger af programmets areligiøse karakter, samt hans afvisning af at modtage kritisk information fra Infogruppen.

 

3. Der foreligger også et alsidighedskrav! Man må ikke indføre en ensidig pædagogisk praksis eller kun inddrage religiøse undervisningselementer fra én særlig bidragyder/udbyder. Skolen er forpligtet til at sørge for en kritisk perspektivering og give andre repræsentanter med andre synspunkter/ydelser lejlighed til at komme til orde. Heller ikke på dette punkt har skolelederen på Elling Skole sendt lovansvarlige signaler. Det skal i de enkelte fag og for undervisningen som helhed altid være sådan, at den afspejler en alsidig (og kritisk belyst) demokratisk helhed, idet de demokratiske værdier er folkeskolens overordnede værdigrundlag.

 

4. Generelt er skolen altså i værdispørgsmål forpligtet på en pluralisme, der bygger på information og kritisk stillingtagen, og som således opdrager eleverne til en demokratisk adfærd. Dermed er det også klart, at hvad der for store segmenter i den danske befolkning faktisk er et værdispørgsmål – for eksempel en religiøs tro på Gud – kan en skoleleder ikke vilkårligt reducere og tilsidesætte ud fra egne ideologisk prægede vurderinger i den pædagogiske praksis. Skolelederen skal i demokratiets ånd være lydhør overfor og respektere, hvad store befolkningsgrupper opfatter som værdispørgsmål. Alene det faktum, at det pågældende pædagogiske program ifølge ophavsmanden Jes Bertelsen er indlejret i en antiteistisk religionsideologisk hensigtserklæring, skulle gøre dette krav tvingende i den pågældende sag.

 

5. Ovenstående lovkrav og –rammer på området gør det klart, at man på en skole ikke kan indbygge det pågældende pædagogiske program som en fast, varig og integreret del af undervisningen spredt over alle fag, sådan som det sker nu på Elling Skole, da dette uden tvivl må karakteriseres som en ensidig holdningspåvirkning uden overholdelse af alsidighedskravet, idet disse specifikke øvelser begynder at præge eleverne i deres dagligdag og fritidsliv – kort sagt i deres forhold til sig selv og samfundet i bredeste forstand, præcis som Infogruppen har forudset udviklingen. Skolebørn må ikke forvandles til små, uinformerede og uafvidende New Age disciple!

 

Konklusion: Infogruppen skønner ud fra undervisningsministerens notat, at der på Elling Skole foregår en skjult religiøs indoktrinering af eleverne, idet det pågældende pædagogiske program, som udgør et religiøst og ideologisk undervisningselement, både er introduceret og implementeret uden at kravene om kritisk vidensbaseret information og alsidig perspektivering er opfyldt, ligesom programmet er gjort til et fast og varigt element i undervisningen, idet det dermed er ensidigt holdnings- og værdipåvirkende. Dette forhold må skærpe kritikken af, at en offentlig institution som JCVU har promoveret FBEI’s projekt uden at skele til dets lovlighed og de indbyggede værdispørgsmål og fortsat samarbejder med FBEI, idet man er medudbyder af et kursus for lærere i FBEI’s pædagogiske koncept med undervisere fra Vækstcenteret.

 

 

Berørte forældre og andre parter i sagen fra Elling Skole kan indklage praksis for byrådet i Frederikshavn kommune, Børne- og Ungdomsudvalget, idet Infogruppen har opstillet en klagevejledning.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite