Ingen særlov for New Age religiøsitet i folkeskolen

Notatet er stilet til Martin Henriksen på baggrund af hans henvendelse til ministeren, der tager udgangspunkt i Infogruppens og Dialogcentrets henvendelse til Folketingets Uddannelsesudvalg, UDU – en henvendelse (se denne), der specifikt omhandler pilotprojektet på Elling Skole, stiller spørgsmålstegn ved lovligheden og som ministeren altså har liggende foran sig, idet han i notatet først beskriver sagssammenhængen omkring dette nyreligiøse undervisningskoncept, derpå præciserer lovgrundlag og præcedens og endelig placerer ansvaret!

 

Notatet svarer altså på, hvordan man generelt i lovgivningsmæssig forstand skal opfatte et pilotprojekt (som konkret det på Elling Skole), der bygger på FBEI’s koncept i afhængighed af de teknikker, der er udviklet på Vækstcenteret. Notatet nævner ikke det konkrete eksempel på et sådant projekt og dermed ikke Elling Skole, fordi spørgsmålet til UDU og efterfølgende til ministeren er stillet inden for det generelle sagsområde (hverken udvalg eller minister kan pådømme den konkrete sag). Men notatet angiver i sin overskrift: ”Notat om undervisning med nyreligiøst indhold”, samt gennem de anførte lovrammer og den sidestillende juridiske præcedens, at der i lovens forstand her er tale om religiøse undervisningselementer, hvilket netop er det, FBEI og de involverede lærere har benægtet.

 

Dermed er der en række krav til information, kritisk belysning og alsidighed, der skal være overholdt (sådan som Infogruppen har redegjort for det i krokikken i KD og i klagevejledningen).

 

De pædagogiske beslutninger ligger i skolens nærdemokrati hos skoleleder og –bestyrelse, men dermed også ansvaret for, at lovens rammer og indhold er overholdt! Hvis kravene til information af elever og forældre, kritisk belysning og alsidighed m.v. – jævnfør skolens demokratiske grundværdier – ikke er opfyldt i projektfasen, vil projektet heller ikke være lovligt. Som nævnt i kronikken i KD kan teknikkerne heller ikke indføres som en fast del af skolens pædagogik fordelt over alle fag (se i øvrigt klagevejledningen).

 

Pilotprojektet på Elling Skole synes ud fra mange af disse kriterier ikke at have været lovligt implementeret. Skolebestyrelsen har da også har reageret med at stoppe ethvert samarbejde med Vækstcenteret efter at være blevet kritisk informeret om Bertel Haarders notat og om sammenhængen med Vækstcenteret, idet man samtidig henstiller til ledelsen at overveje fortsat samarbejde med konsulent Helle Jensen (se brev fra bestyrelsen).

 

Det er Infogruppens klare vurdering, at forældre, der ønsker at klage over pilotprojektet på Elling Skole, ville kunne få medhold i den højere instans, nemlig i det relevante byrådsudvalg, på baggrund af Bertel Haarders notat. 


Bertel Haarders notat


Til

 

Martin Henriksen, MF

Christiansborg

 

 

Kære Martin Henriksen

 

Under henvisning til din henvendelse af 5. februar 2008 i anledning af en henvendelse af 15. januar 2008 fra Annette Leleur, Infogruppen, og Tom Thygesen Frederiksen, Dialogcentret, sender jeg hermed et notat om undervisning med nyreligiøst indhold.

 

Jeg har sendt en kopi af notatet til Annette Leleur og Tom Thygesen Frederiksen.

 

Med venlig hilsen

 

Bertel Haarder 

 

 

 

Bertel Haarders notat af 14.2.08, sags. nr. 043.567.151

 

 

Notat om undervisning med nyreligiøst indhold

 

1. Baggrund

 

Annette Leleur og Tom Thygesen Frederiksen har i en henvendelse af 15. januar 2008 til Folketingets Uddannelsesudvalg rejst spørgsmålet, om meditationsøvelser tilbudt af Vækstcenteret kan indgå i folkeskolens undervisning.

 

Vækstcenteret er efter det oplyste etableret i 1982 og er ifølge centrets hjemmeside et center for bevidsthedstræning, hvor der undervises i en meditativ praksis og i forskellige former for selvudvikling. Det anføres endvidere, at centret er rammen om et spirituelt fællesskab og et sted, hvor mennesker kan finde fred og inspiration til indre fordybelse.

 

Der er i henvendelsen til Uddannelsesudvalget anført, at der ud fra en akademisk religionshistorisk betragtning er tale om en nyreligiøs bevægelse med baggrund i den tibetanske tantriske buddhismes nyingmapa-tradition med tilhørende bevidsthedsfilosofi samt synkretistiske elementer hentet fra teosofien, New Age og en lang række andre kilder.

 

Der anføres endvidere, at undervisning i centrets pædagogik kan være religiøs indoktrinering.

 

2. Gældende ret og Undervisningsministeriets vurdering

 

Efter folkeskolelovens § 1, stk. 3, skal folkeskolen forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

Bestemmelsen indebærer, at folkeskolen ikke må søge at påvirke eleverne i retning af bestemte livsanskuelser eller politiske opfattelser. Der må således ikke foregå en ensidig holdningspåvirkning af eleverne. Dette er ikke ensbetydende med, at hvert enkelt arrangement i skolen skal være alsidigt, men kravet vedrører undervisningen (indenfor det enkelte fagområde) som helhed. Et ensidigt arrangement er således acceptabelt, hvor der gives repræsentanter med andre synspunkter lejlighed til at komme til orde.

 

Undervisningsministeriet har i årenes løb fået forelagt en række spørgsmål om uddeling på skolen af politiske og religiøse tryksager samt tryksager m.v., der er fremstillet som reklame for firmaer, foreninger eller organisationer. Ministeriet har på disse spørgsmål givet udtryk for, at det er et lokalt anliggende inden for rammerne af formålsbestemmelsen at tage stilling til, hvilke tryksager m.v., der kan fordeles på skolerne.

 

Af folkeskolelovens § 2, stk. 2, fremgår, at den enkelte skole har ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolelovens formål.

 

Endvidere fremgår det af folkeskolelovens § 45, stk. 1, at skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen.

 

Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse skal ifølge folkeskolelovens § 18, stk. 1, i alle fag leve op til folkeskolens formål.

 

Det er på denne baggrund Undervisningsministeriets opfattelse, at der ud fra en konkret vurdering af indholdet og tilrettelæggelsen af undervisningen må afgøres lokalt, om meditationsøvelser tilbudt af Vækstcentret kan indgå i folkeskolens undervisning.

 

Skolelederens afgørelser kan – i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler – indbringes for kommunalbestyrelsen.        

Klik her for at få dit eget GoMINIsite