København den 26.1.09

 

 

Infogruppen gør endelig status

 

Infogruppen har evalueret på status quo i forhold til vores oprindelige målsætning og resultatet er meget tilfredsstillende, idet kritikken af Jes Bertelsens afgørende indflydelse på FBEI's pædagogiske projekt nu er almindelig kendt og gjort tilgængelig (blandt andet gennem hjemmesiden her, der har haft op imod 15.000 besøg), ligesom de politisk og pædagogisk ansvarlige på forskellige niveauer har taget stilling til kritikken i kraft af vores direkte henvendelser. Derfor nedlægger Infogruppen arbejdet.

Vi beklager meget, både på egne og andres vegne, at det har været nødvendigt for os at bruge tid og kræfter på at kritisere Jes Bertelsens og FBEI’s skoleprogram. Vi var fra starten klar over, at det i Vækstcenter-kredse kunne vække nogle stærke reaktioner, der spænder fra vrede og forargelse til forfærdelse, for sådan er det ofte, når mennesker har deres tro i klemme - i øvrigt et sikkert socialpsykologisk bevis på programmets religiøse oprindelse og karakter. Det er svært for de overbeviste tilhængere i Jes Bertelsen-bevægelsen at rumme anderledes troende/tænkende og tilskrive bevægelsens kritikere ordentlige og sobre motiver. Vi har således bemærket, at Jesper Juul og Jes Bertelsen mener, at vores kritik er underlødig, idet de selv patenterer al saglighed.

 

Det er imidlertid med sorg og ægte bekymring, vi har været nødt til at tage til orde, da der ikke var andre til at gøre det. Til vores uvenner vil vi blot sige, at de må tro, det har været et offer i sig selv at træffe og udføre denne beslutning. Og til de mange, der har hilst Infogruppens arbejde velkomment, vil vi gerne sige tak for jeres opbakning og venlige tilkendegivelser undervejs!

Som forklaret i præsentationen har vi følt os medansvarlige i projektets lancering ud fra vores tidligere ret nære personlige kendskab til Jes Bertelsen og Vækstcenteret, og da projektet retter sig mod børn og efter vores mening rummer en Kristus-forfalskning, havde vi ikke andet valg end at rejse kritikken og pege på dets skjulte forudsætninger. Allerede med udgivelsen af Peter Høegs bog og Jes Bertelsens første tilkendegivelser i DR kunne vi forudse det, der nu forsøges indført i skolen.
 
Jes Bertelsen har på FBEI's første konference åbent tilkendegivet, at han gerne vil præge børn og voksne mennesker væk fra traditionelle trosforestillinger og føre dem ind i sit eget religionsteknologiske koncept, hvor Gud eller Kristus reduceres til en neurofysiologisk (bevidstheds)tilstand og kan aflæses direkte på et display. Alle de historiske måder at udtrykke gudsforholdet på - bøn, ritual, højtid og så videre - ser han enten som overtro på linje med middelalderens alkymi eller i bedste fald som en ineffektiv og umoderne metode i forhold til den fikse meditationsform, man har udviklet på Vækstcenteret, og som har et meget bedre 'resultat'. Det er en intellektualistisk og hybrid form for religiøsitet, der er rent instrumentel og teknisk og retter sig mod adfærdsstyring og selvprogrammering. Den levende Gud og den levende Kristus er lukket helt ude af denne konstruktion, der fører mennesket endnu dybere ud i maskinitetens ørken.

Det vil vi gerne opponere imod, for det kunne jo tænkes, opleves og tros, at Gud er større end mennesket, og at Kristus som Guds Søn også er det, selv da han tog bolig og blev menneske midt iblandt os. Det hævder den kristne forestilling i hvert fald lige fra de første vidner om Jesus Kristus, hvilket Jes Bertelsen kun synes at have hån til overs for.

Det er altså Jes Bertelsen, synes vi, der skaber en skillevej og indbyder til polemik og skarp kritik. For modsat hans ensidige billede af de store verdensreligioner er der faktisk mange økumeniske bestræbelser blandt mennesker af forskellig tro, der vælger ikke at vrænge af forestillingen om Guds skabende virkelighed. Sandt er det dog, at netop buddhismen ikke rummer troen på en sådan Gud, og den er jo også Jes Bertelsens primære inspirationskilde, siger han selv. 

Mennesker, der frivilligt vælger den golde ørken, har vores dybeste medfølelse, og ikke mindst Jes Bertelsen, der fører mennesker ad denne ørkesløse vej. Så det er forkert at tro, at vi ikke har empati, eller at uvenlighed eller disrespekt skulle være vores motiv.

Voksne kan i dette spørgsmål træffe deres eget eksistentielle valg, men ingen, der et eller andet sted i sin samvittighed eller i sin sjæls inderste dog stadig mærker og føler, at vi mennesker måske har et højere levende væsen over os og bag os, og at Kristus fører hen til dette væsen, kan indlade sig med Jes Bertelsens mål og strategier.

 

Til alle forældre vil vi derfor sige, at der her er et afgørende eksistentielt valg, som deres børn selv burde have lov til at træffe indefra, men som Jes Bertelsens skoleprogram helt utilsløret vil forsøge at fratage dem og præge dem ud af i den ene retning. Men hvis mennesket – helt imod Jes Bertelsens forsikringer om det modsatte – faktisk i sit selvs grund er forbundet med den levende Gud, så er det en stor synd og et stort overgreb mod børnene at tillade denne indoktrinering. Vi forstår ikke, at nogen tør eller ønsker at overgive deres børn til Jes Bertelsens projekt.

 

Infogruppen

Klik her for at få dit eget GoMINIsite